دوشنبه 05 آبان 1399

سامانه یکپارچه اطلاعات آموزشی EMIS :

سیستم اطلاعات مدیریت آموزش، سیستمی است که به منظور سازماندهی نظام مند اطلاعات مرتبط با مدیریت آموزش طراحی شده است. وظیفه اصلی این سیستم ها جمع آوری، پردازش، تجزیه و تحلیل، انتشار، توزیع و ارایه خدمات اطلاعاتی برای کاربران و مدیران آموزشی است. همچنین این سیستم ها در جهت ارتقا و استفاده یا کاربرد اطلاعات جهت سیاست گذاری و اجرا، تصمیم گیری و نظارت و ارزشیابی سیستم های آموزشی مورد استفاده قرار می گیرند. EMIS یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای مدیران یک سازمان است تا بوسیله آن بتوانند با برنامه ریزی درست و اجرای هدفمند فرآیند آموزشی به توسعه فردی و گروهی کارکنان و منابع انسانی خود نایل شوند. این سیستم نیازمندی های آموزشی سازمان، فاصله شایستگی افراد، موقعیت شغلی و سایر پارامترهای دخیل در موضوع آموزش را مطابق با اهداف و استراتژی ها با شرایط موجود مقایسه کرده و برنامه ریزی بهینه را در جهت اجرا ارائه می کند.

امکانات سیستم اطلاعات مدیریت آموزشی

فرآیند چهار مرحله ای سامانه EMIS

تعيين نيازهاي آموزشي
سازمان برای رسیدن به اهداف، رفع نواقص، افزایش کیفیت محصولات و خدمات و در کل افزایش قدرت انطباق خود با محیط کسب و کار مجموعه نیازهای آموزشی خود را تعیین و تبیین می کند.
طراحي و برنامه‌ريزي آموزش
متناسب با نیازهای مشخص شده، بهترین طرح آموزشی انتخاب و برنامه ریزی اجرای آن تنظیم می شود. شاخص های ارزیابی اثربخشی نیز در نظر گرفته می شود.
فراهم‌آوردن آموزش
دوره های آموزشی بر اساس طرح و برنامه با ساختار مشخص اجرا شده و سوابق آن ثبت و نگهداری می شود.
ارزیابی نتایج آموزشی
نتایج به دست آمده از اجرای برنامه آموزشی به صورت کمی و کیفی و بر اساس پارامترهای اثربخشی ارزیابی و ارزشیابی می شود.