دوشنبه 31 شهریور 1399

مشخصات دوره

 • عنوان دوره : Oracle Database 11g Security
 • مدت زمان دوره : 40 ساعت (5 جلسه 8 ساعته)
 • زبان دوره : فارسی و انگلیسی

(Course Duration: 5 Days (40 hours

Prerequisite: Oracle Database 11g: Administration Workshop

?What will you learn

In this course, students learn how they can use Oracle Database features to meet the security, privacy and compliance requirements of their organization. The current regulatory environment of the Sarbanes-Oxley Act, HIPAA, the UK Data Protection Act, and others requires better security at the database level. Students learn how to secure their database and how to use the database features that enhance security. The course provides suggested architectures for common problems. This course discusses the following security features of the database: auditing, encryption for Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS ) including encryption at the column, tablespace and file levels, Virtual Private Database, Oracle Label Security and Enterprise User Security. Some of the Oracle Network security topics included are: securing the listener and restricting connections by IP address.

:Course outlin

  • Introduction to Database Security
  • Choosing Security Solutions
  • Basic Database Security
  • Auditing Database Users, Privileges, and Objects
  • Auditing DML Statements
  • Using Basic User Authentication
  • Using Strong Authentication
  • Using Enterprise User Security
  • Using Proxy Authentication
  • Using Privileges and Roles
  • Access Control
  • Implementing Virtual Private Database
  • Oracle Label Security Concepts
  • Implementing Oracle Label Security
  • Using the Data Masking Pack
  • Encryption Concepts
  • Using Application-Based Encryption
  • Applying Transparent Data Encryption
  • Applying File Encryption
  • Oracle Net Services: Security Checklists
  • Securing the Listener