دوشنبه 31 شهریور 1399

مشخصات دوره

 • عنوان دوره : Data Center Nexus
 • زبان دوره : فارسی و انگلیسی

هدف:
هدف این دوره متمرکز بر روی شناخت از معماری سریNexus 7000 و Nexus 5000 و Nexus 2000 از خانواده Cisco Nexus و همچنین شناخت تکنولوژی های مهم در راه اندازی زیرساخت شبکه Data Center همچونFabric Path ، OTV ، LISP ، vPC ،FCOE ،Security و Troubleshooting می باشد.

مخاطبین:
کارشناسان و مدیران فنی Data Center ها ، Enterpriser Network و Service Provider

نحوه اجرا:
این دوره هم به صورت آنلاین و هم به صورت حضوری توسط مدرسین دارای مدرک CCIE Data center برگزار می گردد.

 • Nexus 7000

  • Chassis and components of the Cisco Nexus 7000 Switch
  • Management tools available for the Cisco Nexus 7000 Switch
  • Nexus switch management tools
  • Configure Cisco Nexus 7000 Switch functions and features, including Nexus-oriented features like vPC, FCoE, Fabric Path, OTV, LISP, MPLS, and security
  • Configure Cisco Nexus 7000 Switch security and Quality of Service (QoS) features
  • Troubleshoot key features of the Cisco Nexus 7000 Switch
 • Nexus 5000 and Nexus 2000

  • Products that comprise the Cisco Nexus 5000 Series Switches product family
  • Products that comprise the Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extender product family
  • Cisco Nexus 5000 Series Switch system architecture
  • Architecture, features, and usage of the Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
  • Configure network features on Cisco Nexus 5000 Series Switches for LAN operation
  • Configure Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extenders for operation with the Cisco Nexus 5000 Series Switches
  • Configure Ethernet port channels and virtual port channels (vPC) on Cisco Nexus 5000 Series Switches
  • Configure Quality of Service (QoS)
  • Components of the Fibre Channel Protocol, the Fibre Channel over Ethernet (FCoE) protocol, and IEEE Data Center Bridging (DCB) Ethernet Enhancements
  • Configure Cisco Nexus 5000 Series Switches to support the FCoE protocol
  • Configure Cisco Nexus 5000 Series Switches for connection to the SAN
  • Secure the operation of Cisco Nexus 5000 Series Switches
  • Configure system management features on Cisco Nexus 5000 Series Switches
  • Understand the high availability and In Service Software Update (ISSU) features of Cisco Nexus 5000 Series Switches
  • Implement a structured troubleshooting process using available tools and resources of Cisco Nexus 5000 Series Switches and troubleshoot real world issues relating to the LAN, SAN, and FCoE