دوشنبه 05 آبان 1399
QOS
32 ساعت (4 جلسه 8 ساعته)
OpenStack
50 ساعت (یا 6 جلسه 8 ساعته)
Log Management
50 ساعت (یا 6 جلسه 8 ساعته)
IWAN / SD-WAN
40 ساعت (5 جلسه 8 ساعته)
Docker
32 ساعت (4 جلسه 8 ساعته)